« Beyond the European Social Model? | Main | Diversity Within Unity Conference – Brussels, 26 April 2006 »
vendredi
avr.212006

Diversiteit binnen Eenheid Conferentie – Brussel, 26 april 2006

Profiel: Eéndaags seminar over immigratie- en minderhedenbeleid.

razanne 0102041140800.jpg 

Bron: EUKN 

 Het "Diversity within Unity Project" (DWU) organiseert een conferentie over het thema "Rechten en verantwoordelijkheden van immigranten en hun nieuwe thuislanden". Deelname onder anderen van:

  • de Britse Minister van Staat voor Immigratie en Burgerschap, Tony McNulty,
  • de Deense minister voor Vluchtelingen-, Immigratie- en Integratie-zaken Rikke Hvilshoj en
  • de socioloog Amitai Etzioni (US).

Doel van de bijeenkomst is na te gaan wat de kwalitaeiten en de uitdagingen zijn van de DWU-benadering en te onderzoeken wat deze inhouden voor het beleid in Europa.

DWU streeft ernaar, de parameters van het debat over deze onderwerpen te verschuiven, door middel van het ontwikkelen van een alternatief voor, zowel, gedwongen assimilatie als voor vaag en grenzenloos multiculturalisme. 

DWU is gevestigd aan de George Washington Universiteit (U.S.) en organiseert de bijeenkomst samen met het Centre for European Policy Studies (Brussel).

Deelname alleen op uitnodiging. Meer informatie bij DWU Outreach Director Kirsten Bell

Ons commentaar: 

Amerikaanse ervaringen met diversiteitspolitiek zijn m.i. veel rijker dan die van de meeste Europese landen. De communautaristische theorieën van Amitai Etzioni verdienen betere aandacht dan wat Etzioni-aanhanger Balkenende daarvan maakt. Het zoeken van maatwerk-oplossingen binnen de (stedelijke) gemeenschappen en aansluiten bij wat e mensen daar zelf ontwikkelen, is typisch een taak van de urban professional. In de praktijk doen we al heel veel, zo niet alles, wat ook met veel moeite in Amerika is uitgevonden. Langs deze "omweg", kan ons werk op dit gebied misschien aan status en aan aanvaarding winnen. Het zijn de gemeenten, de steden, die, daarvan het belang inziend, ruimte binnen Europa en binnen het eigen land zullen moeten scheppen, om aanpakken als die van DWU de ruimte te geven.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.