« URBACT: "Nous serons les porteurs de l'URBAN, faute de dispositions européennes à partir de 2007!" [FR] | Main | 04.6.06 New photo gallery: Deprived neighbourhoods before the Barcelona Triangle »
mardi
juin132006

STUT theater (Utrecht) speelt: Osman, Öztürk en het verloren hart (11.06.06) [NL]

stut6530.jpg

Zomaar eens een willekeurig sympathiek initiatief op cultureel emancipatoir gebied uit Nederland.

Type: Toneelvoorstelling in het kader van een cultureel immigrantenfestival.

Datum: 2 en 11 juni 2006. Plaats: Utrecht, resp. RASA, Pauwstraat 13-a, en Stadsschouwburg.

In de stad Utrecht bestaat een grote, zelfbewuste, maar ook goed geïntegreerde Turkse gemeenschap. Eén van de concentratiepunten is de wijk rond de Kanaalstraat, vlak te westen van het commerciële centrum rond het spoorwegstation. Het professionele Nederlandse gezelschap "STUT" Theater maakt al sinds 1977 toneelstukken met de bewoners van Utrechtse volksbuurten. Wijktheater, buurttheater, ook wel community theatre genoemd. De stukken zijn gebaseerd op ervaringen en verhalen van de spelers en andere buurtbewoners.

"Öztürk heeft zijn hart verloren aan een vrouw en probeert in een Cayhan (theetuin) antwoorden te vinden, als Osman de tuin inwandelt en hem per ongeluk aanziet voor de minnaar van zijn vrouw. Ze raken met elkaar in gesprek en langzamerhand wordt duidelijk, waarom hun Turkse hart huilt." 

In het geval van Turks-Nederlandse samenwerking blijkt ook, dat er in Turkije een wijdverbreide en bloeiende toneelcultuur bestaat, tot in de kleinste dorpen, waar Nederlanders het een en ander van kunnen opsteken en die, zoals hier gebeurt, mede kan worden ingezet voor de emancipatie van bewoners van stedelijke achterstandswijken. In de wijk zelf, maar, omdat professioneel toneel overal naar toe kan, ook in andere wijken, waar men de problematiek en de gevoelens zal herkennen.

Ons commentaar: Overal in Europa blijkt de combinatie van professionele artisten (toneelspelers, beeldende kunstenaars, romanschrijvers, dichters, enz.) met groepen buurtbewoners van wie een cultureel en artistiek vermogen kan worden gemobiliseerd, een "win-win" situatie. Zo ook hier.

  • Enerzijds: Mensen in verandering, gericht op emancipatie, staan open voor artistieke uitingen, die vorm en zin geven aan hun schokkende ervaringen, hoop en verwachtingen. Hun reserves aan culturele bagage, verwaarloosd, met onbegrip bejegend, "uit de tijd", kunnen een onverwachte nieuwe uiting vinden (en overgedragen worden aan nieuwe generaties) in kunstzinnige vormen.
  • Anderzijds: Het werkt alleen als vakmensen, in dit geval kunstenaars, zich ook volledig engageren: in de buurt zijn, meedoen, geen andere agenda hebben dan wat in de buurt gebeurt of zou moeten gebeuren, artistoiiek en professioneel vorm te geven. En kunstenaars die zo werken, krijgen zelf ook veel terug: inspiratie, zingeving.

Tesamen vormt dat een enorme energie, die, zoals in dit geval, zelfbewust en dwars tegen heersende vooroordelen ingaat. En dat op overtuigende manier. Hulde aan het Utrechtse gemeentebestuur en andere instellingen, die STUT steunen.

Dit stuk, maar ook andere theatervoorstellingen, kunnen door STUT bij u worden geproduceerd op alle mogelijke locaties (buurthuizen, openluchttheaters, theaters, scholen, enz.).

Contact: Stut Theater, Lange Lauwersstraat 69, 3512 VH Utrecht . Tel: +31 30 2311801 Mail: stut.nl Website: Stut.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.