« URBACT: "Wir werden den Urban Acquis weitertragen, trotz des neuen EU Budgets!" [DE] | Main | URBACT: "We will carry forward the Urban Acquis, even if it is not in the EU Budget!" [EN] »
vendredi
juin162006

Rotterdam mag tijdelijk discrimineren in 4 wijken [NL] (15.6.06)

Rotterdam mag inkomenseisen stellen in Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois en Tarwewijk.


Bron: Allochtonen Web (NL) (14.6.06)

De maatregel is bekend geworden als de Rotterdam Wet, die in januari van kracht werd. In februari wees de gemeente Rotterdam vier wijken aan die ervoor in aanmerking komen. Er was alleen nog toestemming nodig van de minister. Die is nu verleend.


e-urban schreef hierover op 4 februari 2006 ("Rotterdam closes its social housing to immigrants") [EN]

De inkomenseis is een van de maatregelen die Rotterdam neemt om het aantal kansarmen per wijk terug te dringen en te streven naar een gevarieerdere bevolkingssamenstelling.

NLRdam6203.jpg
Intussen hebben de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 een college van B&W opgeleverd, dat wordt gedomineerd door de Partij van de Arbeid. Verwacht had mogen worden, dat deze objectief discriminerende maatregelen zouden zijn teruggedraaid.

De doelstelling om meer koopkrachtigen in de wijk te brengen is legitiem. Maar dan moet er ook een uitweg geboden worden aan degenen die minder inkomsten hebben. Dat laatste is immer niet per definitie "hun eigen schuld". De oorspronkelijke maatregel was er op gericht, om instroom van migranten te weren en deze zoveel mogelijk het leven zuur te maken. LPF-politiek van stadsvernieuwingswethouder Marco Pastors.

Uit het "Telegraaf"-bericht blijkt, dat het nieuwe College de maatregel wel een heel stuk verzacht heeft:

Aanvankelijk stelde Rotterdam de eis dat mensen die in een bepaalde (achterstands)wijk   wilden gaan wonen, 120 procent van het minimuminkomen moesten verdienen. Die eis is komen te vervallen. Nu gaat het er om dat potentiële huurders inkomen uit werk moeten hebben. VUT, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, een AOW-uitkering of studiefinanciering vallen daar ook onder.

Ook wordt de maatregel tot één enkel jaar beperkt:

Wethouder Hamit Karakus van Ruimtelijk Ordening en Wonen reageerde donderdag verheugd op het besluit van Dekker [...]. De wethouder zei wel dat de duur van de maatregel beperkt zal worden. „We willen de inkomenseis een jaar  toepassen om de wijk leefbaarder te maken. Vervolgens zullen weer andere wijken worden aangewezen”, zei Karakus.


Het bericht meldt niet, of nu ook de vereiste van eerst 5 jaar legaal in Nederland te hebben gewoond, nog bestaat. Dit punt was bijzonder discriminerend.

Stadsvernieuwing moet een integratie-, geen segregatie-, instrument zijn!

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.