« Most e-urban visitors are not afraid of Turkish access to EU 20.2.07 [EN] | Main | Niederlände: Maffia in der häuslichen Krankenpflege 11.2.07 [DE] »
lundi
févr.122007

Nederland: Woningcorporaties gaan miljarden investeren in oude wijken 12.2.07 [NL]

Goed nieuws voor de urban practitioners in Nederland!

De enorme reserves die de woningbouwcorporaties hebben opgebouwd, nadat ze waren verzelfstandigd en in staat gesteld om een deel van hun bezit te verkopen, worden voor een (groot) deel straks aangewend voor verbetering van de woonomgeving in de ruimste zin. We hebben dat in de eerste plaats te danken aan Winsemius, de ongewone VVDer, die, na het vertrek van zijn voorgangster (wegens de Schipholbrand) tijdelijk VROM beheert. Winsemius zette de corporaties onder zware druk. Het is immers gemeenschapsgeld, dat zij 'verdiend' hebben in de afgelopen jaren. Het is geld, dat oorspronkelijk door de staat is gesubsidiëerd voor volkswoningbouw, en dat via verkoop is omgezet in investeringskapitaal voor de corporaties.

We kennen natuurlijk al heilzame interventies van woningbouwcorporaties in de stadsvernieuwing: In de Amsterdamse Bijlmer, bij de omzetting van hoogbouw in laagbouw, en in andere delen van die stad, via de monumentenbescherming van Lieven-DeKey. Maar, zoals met name blijkt uit het tweede geciteerde artikel, dat van NRC-Handelsblad, zullen de corporaties hun interbenties nu gaan uitbreiden tot onderwijs, cultuur, ontspanning en werkgelegenheid.

In het nabije buitenland zijn hiervan goede voorbeelden te vinden in Duitsland. De 'Bremische' woningbouwcorporatie, bij voorbeeld, investeerde gedurende URBAN II (en daarna) zwaar in het dysfunctionerende stadsdeel Gröpelingen (zie e-urban foto-galerijen). Helaas zijn in België, Frankrijk en Groot-Brittannië dergelijke initiatieven onmogelijk, in elk geval afwezig.

De woningcorporatie heeft, als investeerder in de wijk, onder andere het grote voordeel, dat zij

  • direct betrokken is bij de buurt
  • een onmiddellijk voordeel heeft bij interventies in de woonomgeving die NIET tot haar traditionele takenpakket behoren,
  • en de vrije beschikking heeft over het budget, zowel in de lengte (meerjaren-investeringen), als in de breedte (geen 'oormerking' van het geld voor bepaalde sectoren).
Het Parool:

 

Miljarden voor oude wijken in steden


UPDATE: UTRECHT - Een groot aantal woningcorporaties verdubbelt de komende jaren zijn investeringen in achterstandswijken.

De 21 wooncorporaties die zijn verenigd in het platform De Vernieuwde Stad trekken tot 2020 jaarlijks 2,5 miljard euro uit voor de aanpak van oude wijken in de Randstad en middelgrote steden als Tilburg, Eindhoven en Enschede.

Daarnaast trekken de corporaties per jaar 200 miljoen euro, een verdrievoudiging van het huidige bedrag, uit voor leefbaarheid en sociale activiteiten in de kwetsbare wijken, aldus een woordvoerder van de Vernieuwde Stad dinsdag.

Aedes, de verening van woningcorporaties waarbij ruim vijfhonderd corporaties zijn aangesloten, spreekt 2 februari onder meer over plannen voor de achterstandswijken. De bij Aedes aangesloten corporaties beheren gezamenlijk 2,5 miljoen woningen. Ook platform De Vernieuwde Stad is aangesloten bij Aedes. Terwijl Aedes nog moet beslissen over investeringen in achterstandswijken, hebben deze 21 woningbouwverenigingen nu al afgesproken wat ze in ieder geval gaan doen.

De woningcorporaties zien het als hun verantwoordelijkheid om de achterstanden in de verpauperde wijken in te lopen. Begin november sloeg minister Pieter Winsemius (Volkshuisvesting) alarm over de slechte toestand in achterstandswijken. ''Wij spelen met de investeringen in op de noodkreet van de minister'', aldus de woordvoerder. De Vernieuwde Stad roept VROM op om ook de uitgaven voor deze wijken op te schroeven.

Impuls geven
De corporaties in het platform willen de investeringen financieren met extra leningen. Ook willen zij opnieuw kijken naar het huurbeleid. ''Wij kiezen voor het vergroten van de slaagkansen van vooral de lage inkomensgroepen. Dit betekent niet dat we hogere huren gaan heffen voor de hogere inkomensgroepen. Dat is eerder een taak van de overheid.''

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stelt dat het ''prima is als corporaties deze wijken een impuls willen geven. Maar de gemeente is en blijft regisseur'', aldus Sandra Korthuis van de directieraad VNG. Volgens Korthuis zijn de aangekondigde investeringen door de Vernieuwde Stad welkom. Maar: ''Gemeenten hebben afgelopen jaren reeds veel gedaan om achterstandswijken aan te pakken. Daarbij werd er bij de corporaties nogal eens getreuzeld met het doen van investeringen. Het lijkt erop alsof de corporaties een vlucht naar voren nemen. Door nu actie te ondernemen wordt wellicht voorkomen dat de overheid aan de vermogens van de corporaties komt'', aldus de VNG.

Het ministerie van VROM noemt het initiatief van het platform 'prachtig'. ''Het is mooi wat ze van plan zijn. Ze gaan veel doen in de steden. We zijn heel beniewd waar Aedes mee gaat komen'', aldus een woordvoerster van het ministerie. Winsemius gaf eerder aan dat er vanaf 2010 volgens hem minstens 1 tot 1,5 miljard euro per jaar nodig is voor probleemwijken.
(ANP)

© Het Parool, 23-01-2007, 15:39 uur

"We waren gewend aan papieren plannen" 

Hierbij ook het artikel in de NRC (2 februari j.l)  [PDF.pngPDF] over de 'Aedes'-vergadering, waarin 400 van de ongeveer 500 woningcorporaties zich bij het initiatief aansloten. We moeten het artikel als PDF aanbieden, want het is beveiligd tegen copiëren. Er blijkt bij de honderd tegenstanders vooral bezwaar te zijn tegen de extra huursubsidie à € 600 Mln. De extra initiatieven in de buurt ziet men blijkbaar ook hier en daar niet zo zitten, maar wellicht hoopt men, dat het élan onder de volgende regering over zal zijn.

Verbazingwekkend is het standpunt van de Woonbond. Deze bond, belangenbehartiger van de huurders, is niet gelukkig met de besteding van het geld aan o.a. huursubsidies, omdat dat de uitsluitende taak van de overheid zou zijn. Ik kan me wel iets voorstellen bij die redenering, maar het is de taak van die Bond, om erop toe te zien, dat de verdeling van het subsidie billijk gebeurt. Daarvoor hebben ze de middelen.

"Dan zeggen we: Nou is het afgelopen! Hier is ons plan. Hier is ons geld."

Hoopgevend is de uitwerking, die de woningbouwcorporatie-bestuurders willen geven.

"Wat ook belangrijk is voor onze inzet,", aldus Aedes-voorzitter Van Leeuwen, "is dat we ervoor gaan zorgen om samen met andere maatschappelijke partners prestatiecontracten af te sluiten en meten of de wijken ook echt omhooggaan." Nu heeft bijna éénderde van de gemeenten geen prestatieafspraken met woningcorporaties, zo blijkt uit cijfers van de VNG (Ver. v. Nederlandse Gemeenten). [...] Van Leeuwen: "We gaan alle maatschappelijke organisaties en financiers dwingen zich duurzaam te verplichten aan een wijk," zegt hij. "Stel, een welzijnsorganisatie laat het afweten, dan springen wij in het gat." [...] "Dan zeggen we: Nou is het afgelopen! Hier is ons plan. Hier is ons geld." - En als het bestuur nee zegt? "Dan stappen we naar de krant!". (NRC, 2/2/07, zie PDF-bijlage bij dit artikel)

Asjeblieft, dankjewel! 't Werd tijd. Dit is de mentaliteit waarmee wij ook ons trachten in te zetten in onze buurten.

  • Zou het een idee kunnen zijn, dat wongbouwcorporaties ook ervaren buurtontwikkelaars in dienst nemen en bijdragen tot hun vorming? 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.