jeudi
mai242007

Urban practitioners willen Europees worden ondersteund 23.5.07 [NL]

P5220019.JPG

Ilda Curti, QeC-ERAN president, 22.5.07, Brussels 

Op 22 mei nam ik deel aan een Europese workshop in Brussel. Deze was georganiseerd door QeC-ERAN (Quartiers-en-Crise/European Regeneration Areas Network), een onafhankelijke Europese instelling die ik indertijd nog mee heb helpen oprichten. Na 1993 zocht QeC een beetje tevergeefs naar zijn eigen rol tussen grootheden als EuroCities en het Comitee van de Regios. Maar nu de programma's 'Urban I' en 'Urban II' plaats hebben moeten maken voor een veel ingewikkelder structuur van de Europese fondsen voor de planpêriode 2007-2013, bewijst het concept van een onafhankelijke belangenorganisatie voor geïntegreerde wijkenregeneratie, opnieuw zijn waarde. In 'huibslog', de voortzetting van 'huibs urblog' bij e-urban, gaf ik gisteren een meer persoonlijke impressie (in het Engels).

Doel van de workshop werd duidelijk uit de inleiding van Haroon Saad, QeC-ERAN directeur. Uit een enquête onder 159 urban practitioners, blijkt, dat hun behoeften aan ondersteuning vrijwel geheel samenvallen met de prioriteiten die door de Ministersconferentie in Bristol (2005) vastgestelde prioriteiten voor Europees stedelijk beleid.

Onze positie 

Wie zijn die 'urban practitioners'? De meesten zijn hoog opgeleid in om het even welke universitaire richting. Ze zijn in meerderheid boven de 40, dus putten hun inspiratie deels uit de 'revolutie' van de jaren-zestig en -zeventig. En 58% van hen is vrouw. Niet verrassend voor de insider. Maar waarschijnlijk wel voor de marktonderzoeker, consultant of 'veranderingsmanager', die maar al te vaak het veld worden ingestuurd.

Het gaat om wethouders van grote en kleinere steden, om projectleiders van "geïntegreerde" (her-)ontwikkelingsprojecten in probleemwijken en hun staf. Misschien hebben ook wetenschappelijke evaluatoren van dergelijke projecten meegedaan. Als het niet zo is, zou het nog moeten.

Door de nieuwe Europese regelgeving, is het nog een stukje moeilijker geworden, om voor een wijkontwikkelingsproject op middellange termijn de nodige ondersteuning te krijgen met geld, dat zou kunnen worden gebruikt, om (nieuwe) partners mee te laten investeren in het avontuur. Wij, stedelijke projectleiders, zijn wel wat gewend als het gaat om projectfinanciering en -ondersrteuning te verkrijgen vanuit hopeloos verinstitutionaliseerde budgetten. Het leven gaat door. Maar het uitganspunt blijft: We bevinden ons steeds weer tussen twee uitersten:

1. Onderhouden en vasthouden van een moeilijk voorzienbaar proces binnen de gemeenschap(pen) naar emancipatie, deelname aan de lokale economie, arbeidstoeleiding, verhogen en finetunen van de kwaliteit van het onderwijs en de beroepsvorming, het wonen en de woonomgeving en, het moeilijkst te verantwoorden, culturele dynamiek, mensen helpen, om zich te realiseren, eigenwaarde te ontwikkelen.

2. Maar ook: Het vertalen van al die aktiviteiten en keuzes naar de oorspronkelijke doelstellingen van de politiek. Die laatste zijn vaak inderhaast vastgesteld naar aanleiding van incidenten: er zijn rellen en agressie geweest, dus het doel is "veiligheid". Waar de politie (begrijpelijkerwijs) niet bewerktuigd is, om de situatie aan te pakken, wordt een beroep gedaan op ons. ga maar eens meten,wat het effect is van een intercultureel zangkoor-project op de veiligheid in de wijk. Of dat van de reconstructie van portieken. Of dat van speelterreinen voor de scholieren in de st raat. We wéten allemaal, dat dat goed is, maar de verabntwoording daarvan vergt meer dan 60% van de werktijd van het team.

Wetenschappelijke evaluatie helpt meestal weinig. De universiteit is, net zoals de administratie, verkokerd. Een econoom kan niet uit de weg met het zangkoor. De socioloog zet vraagtekens bij de portieken. De bestuurskundige herkent zich niet in de benchmarks for local governance performance.

Iedereen heft zo zijn eigen invalshoek. Maar die van ons komt niet in het register voor. Daarom niet getreurd, we 'vertalen' de praktijk naar de sectorale criteria. Dat zou allemaal goed werken, als we voor 100% een eigen, intersectoriaal besteedbaar budget zouden hebben. In Engeland is men daarmee ver gevorderd. Lokale projectteams functionneren daar als kleine ondernemers, die op benchmlarks worden afgerekend. Dat veroorzaakt weer zijn eigen problemen, maar daar gaat het hier niet over. In Nederland en Vlaanderen is dat anders. We hebben te maken met overheidsdiensten, instituties, particuliere ondernemingen, die, ondanks intentieverklaringen, in de praktijk meestal afhaken, omdat hun prioriteiten zijn veranderd. Daaraan helpt geen redenering, geen beroep op 'partnerships' (tegenwoordig meestal omschreven als 'stakeholders'), noch op gezamenlijk onderschreven projectdoelen.

Conflict Solution versus Conflict Management 

Dàt is wat de respondenten van de enquête naar mijn indruk bedoelden, toen ze in meerderheid "conflict solution" aangaven als één van de hoogste prioriteiten. Hoe ga je daarmee om? Claude Jacquier, in zijn conclusies over de studietrajecten van het Regenera-netwerk, gepresenteerd in Lyon, eind februari, pleitte voor het opnemen van het institutionele landschap in het project design en voor het meten van de institutionele participatie in de werking van het project. Dat blijkt van grote actuele waarde. Je kunt er niet omheen: Het gaat hier om powerplay. Van de lokale projectmanagers mag niet worden verwacht dat ze die 'governance-' problemen oplossen. Zeker, ze kunnen aan oplossingen bijdragen. Maar dat is alleen maar een bijwerking van hun project. De 'oplossing' van dergelijke conflicten is de zaak van de stedelijke politieke leiding en hun adviseurs. Het gaat dus niet om 'conflict solution', maar om 'conflict management' in ons geval. Conflicterende-, zich excuserende en zich uit de weg makende organisaties, diensten en andere partners, worden door ons tot de orde geroepen via bewonersinitiatieven en/of via geld. Dat is een opraktische oplossing, die het conflict niet oplost, maar het project ten goede komt. het is wonderbaarlijk, hoe een klein beetje extra geld, bij voorbeeld vanuit een Europees potje, instituties plotseling kan verleiden tot herziening van hun prioriteiten!

Daarom interpreteer ik de vraag van de respondenten als een vraag om ondersteuning bij conflicten van die aard. En, moeilijker kwestie, hoe kan Europa bijdragen tot een betere behandeling van dergelijke problemen?

An European funding for the (continued) formation of urban practitioners? 

Corinne Hermant-de Callaraÿ, die het DG-Regio vertegenwoordigde op de workshop, had alleen maar een kleine subsidie voor lokale evaluatie-teams te bieden. Iets meer dan dat moet mogelijk zijn in de miljarden euros die haar DG gaat besteden. Om de centrale uitvoerders van de vernieuwende aanpak van moeilijke stadswijken te ondersteunen, moeten toch een paar miljoen van die miljarden af te zoderen zijn? 

lundi
mai212007

2007.05.22 Atelier QeC-ERAN sur les compétences à Bruxelles [FR]

 

Très tard - mes excuses! - j'ai été informé de l'Atelier sur les 'Compétences' (Skills) des opérateurs urbains qui s'organisera (demain!) à Bruxelles.

C'est Quartiers-en-Crise/Réseau des Conscriptions européennes à Régénérer qui l'organise.

qec-eran7521.jpg 

Il y a longtemps, en 1988/89, j'ai été un des fondateurs de Quartiers-en-Crise (QeC). Nous étions la première ONG européenne à s'insérer dans les (alors) nouvelles programmes de développement urbain européens. D'abord soutenu par le Directorat-Général (DG) de l'Emploi, puis par celui des Régions, l'organisation s'enlisait un peu dans la routine. Étant d'abord animée par des fonctionnaires nationaux (de la France, de la Grande-Bretagne, du Land allemand de la Nordrhein-Westphalie et par moi, pour les Pays-Bas) et un petit nombre de chercheurs (dont Claude Jacquier), elle hésitait longtemps entre une identité "officielle", représentant les collèges maïoraux des villes, d'un côté, et une identité plus "idéologique (approche intégrale, etc.) de l'autre.

Des réseaux plus représentatifs des villes (EuroCities) et des régions (Comité des Régions) venaient prendre la place de QeC. À partir de l'année 1993, dirigée par la ville de Turin, le réseau a plus ou moins 'hiberné', pour ressurgis, au début du 21me siècle avec son nouveau directeur, Haroon Saad (de Londres, puis de la Bijlmermeer à Amsterdam), et sa nouvelle présidente, Ilda Curti, qui a développé  d'une façon peu orthodoxe un quartier très difficile de Turin et qui est actuellement adjointe au maire de Turin. Je l'ai rencontrée à la conférence finale de Regenera à Lyon, où j'ai eu une impression très favorable de son travail et de la nouvelle orientation de QeC.

QeC-ERAN a participé très activement dans les réseaux urbains de recherche et d'échange animés par URBACT de 2005 à 2006. Plusieurs rapports remarquables (à consulter sur le site URBACT) ont été produits par "UDIEX-ALEP", les réseaux dirigés par QeC-ERAN, sous la hulette de la ville de Venise. 

Je me réjouis des rencontres de demain. Je voudrais attirer votre attention à une récente initiative de QeC: L'ERMN - un Réseau de Gérants (managers) de la Régénération urbaine en Europe, qui se produira bientôt. Les objectifs de ce réseau-là sont plus ou moins identiques à ceux d'e-urban. On voudrait créer une plateforme de discussion, de contact et de soutien mutuel entre les praticiens de la rénovation urbaine. Avec, comme objectif ultérieur, de développer les compétences et de définir des critères pour une approche intégrée qui mérite ce nom.

J'ai l'intention de publier ici, dans le Journal, un article plus approfondi sur cette initiative. Il me semble un bon moment à réunir nos efforts et nos forces et d'engager les praticiens urbains, ainsi que les élus qui sont leurs patrons et les chercheurs scientifiques qui nous accompagnent, dans une conversation plus suivie que celle qui est offerte par les réseaux urbains temporaires européens. 

Voici l'agenda de l'Atelier des Compétences à Bruxelles, organisé par QeC-ERAN:

Conférence QeC-ERAN: Compétences pour un développement urbain durable et compétitif : FAIRE AVANCER L'AGENDA de l'EU

Date: 22 mai 2007 Lieu: Committee of Regions, Rue Belliard , Brussels

AGENDA [Sommaire]

09:30: Ilda Curti, Adjointe au Maire; Ville de Turin et Présidente de QeC-ERAN - Introduction

09:40 Définir le contexte: De Lille à Leipzig ,  Haroon Saad , Directeur de QeC-ERAN

10:10 Développer l'Agenda de l'EU (1) - Centre for Excellence/LEED programme ; Ekaterina TRAVKINA Policy Analyst, Manager of the OECD LEED Forum for Cities and Regions

11:15 Développer l'Agenda de l'EU (2) - Academy for Sustainable Communities (UK); Trudy Birtwell, the Director of Learning and Skills

11:50 Développer l'Agenda de l'EU (3) - The Council of Europe' Centre of Expertise - Sylvia IVANOVA Programme Manager

12:25 Développer l'Agenda de l'EU (4) - EUKN – European Urban Knowledge Network – Mart Grisel, Head of the secretariat

14:15 Case Study: Scottish Centre for Regeneration, Craig Mclaren, Director

14:50 Les besoins des acteurs-clef - Résultats initiaux d'une évaluation de formations en compétencet - Haroon Saad, Director, QeC-ERAN

15:25 The contribution of EU Regional/Cohesion programmes, Corinne Hermant-de Callataÿ Commission européenne , Direction générale "Politique Régionale" Unité "Actions urbaines"

15:45 FAIRE AVANCER L'AGENDA de l'EU – Les démarches prochaines – Panel Discussion

16:30 Conclusions et clôture de l'Atelier

Dans quelques jours, j'évaluerai l'atelier dans un article dans ce Journal.

Huib Riethof, Bruxelles. 

lundi
mai212007

2007.05.22 QeC-ERAN Skills Workshop in Brussels [EN]

Very late - my apologies! - I got informed about a European urban practitioners' Skills conference in Brussels (tomorrow...)

It is organised by Quartiers-en-Crise/European regeneration Areas Network.

qec-eran7521.jpg 

Long time ago, in 1988/89, I was one of the founders of Quartiers-en-Crise (QeC). We were the first NGO to join into the new European urban (re)development programmes, first mainly supported by Employment (DG V), soon mostly by REGION (DG-XII). Founded originally by some national coordinators (civil servants) of urban regeneration programmes (the French one, the British one, the big German Land of Nordrhein-Westfalen and me, as the Dutch coordinator of "PCG"), it developed into a network that was pricipally guided by local elected aldermen and mayors.

Soon, however, it gave way to bigger, and more official, networks, like EuroCities and, of course, the Comittee of the Regions. After 1993, QeC was essentially run by the city of Torino. At the start of the 21st century, it got a second life with its new director, Haroon Saad (from London, later Bijlmermeer in Amsterdam, Holland) and its new president, Ilda Curti, a successful developer of a difficult Torino neighbourhood and now alderman ("deputy mayor") of Torino. I saw her at the Lyon Regenera final conference (23/2/07) and I got a very positive impression of her work and the new course of QeC, now called "ERAN". QeC-ERAN participated very actively in the URBACT urban networks study and research programmes and produced remarkably good reports in 2006 and in 2007. (UDIEP-ALEC, led by the city of Venice).

I am looking forward to the meeting, tomorrow. I ask your special attention for a new Qec-ERAN initiative: the ERMN - an European Regeneration Managers Network, to be launched soon. It has roughly the same intention as e-urban: providing a platform for urban regeneration operatives, in order to enhance our skills by peer review and designing procedures and criteria for good practices. I wil give more information about this new network for urban project managers and their elected political patrons in a separate contribution to this Journal.

Here is the programme of the QeC-ERAN Workshop: 

QeC-ERAN Conference: SKILLS FOR SUSTAINABLE AND COMPETITIVE URBAN DEVELOPMENT : TAKING THE EU AGENDA FORWARD
Date: 22 May 2007 Time: 09:00-1 6 : 3 0  Venue: Committee of Regions, Rue Belliard , Brussels

AGENDA [Summary]

09:30: Ilda Curti, Deputy Mayor; City of Torino and President QeC-ERAN - Intro

09:40 Setting the context  From Lille to Leipzig ,  Haroon Saad , Director QeC-ERAN

10:10 Developing the EU Agenda (1) - Centre for Excellence/LEED programme ; Ekaterina TRAVKINA Policy Analyst, Manager of the OECD LEED Forum for Cities and Regions

11:15 Developing the EU Agenda (2) - Academy for Sustainable Communities (UK); Trudy Birtwell, the Director of Learning and Skills

11:50 Developing the EU Agenda (3) - The Council of Europe' Centre of Expertise - Sylvia IVANOVA Programme Manager

12:25 Developing the EU Agenda (4) - EUKN – European Urban Knowledge Network – Mart Grisel, Head of the secretariat

14:15 Case Study: Scottish Centre for Regeneration, Craig Mclaren, Director

14:50 The needs of key actors - Initial Results from a Skills and Training Audit - Haroon Saad, Director, QeC-ERAN

15:25 The contribution of EU Regional/Cohesion programmes, Corinne Hermant-de Callataÿ Commission européenne , Direction générale "Politique Régionale" Unité "Actions urbaines"

15:45 Taking the EU Agenda Forward – Next Steps – Panel Discussion

16:30 Conclusions and end of Workshop

One of the next days, I'll report about the proceedings here.

Huib Riethof, Brussels. 

lundi
mai072007

Sarkozy won in France. What'll change? 6.5.07 [EN]

I wasn't a fan of Ségolène. I saw her performing once, in 1994, on a meeting in Bourgogne, of young entrepreneurs. Horrible.
But I preferred her to Nicolas Sarkozy, you'll understand.
Now, five years of Sarkozism must be taken into account in France.
The New-Labour-Fans expect a friend who modernises France's economy. You should not be too sure about that. He is a French nationalist and his actions are limited by the forceful French Trade Unions. My expectations are, that he won't change so much.
Anyhow, in order to change the suburban neighbourhoods, you need emancipatory workers.
There are some, terrible, in France. He'll have to use them, if he wants to show any real progress.
That is what keeps me going, tonight. France won't change so much. You'll see...

Page 1 ... 2 3 4 5 6 ... 24 Next 4 Entries »