« Accueillez e-urban chez vous! (31.1.07) [FR] | Main | E-Urban Travel Scheme (31.1.07) [EN] »
jeudi
févr.012007

e-urban komt naar je toe! (31.1.07) [NL]

Lancering van e-urban

Voordat we de website definitief lanceren in de komende weken, moet er nog het een en ander toegevoegd worden aan de 'inhoud'. In voorbereiding zijn nog een paar posten in de Urbipedia, Ur.Babel en de Profiles in Competence

Vooral voor dat laatste, is het nodig om ter plekke nog wat research en interviews te doen. Daarom gaat e-urban op reis. Wie in het onderstaande reisschema een mogelijkheid ziet, om e-urban op zijn werkplek te ontvangen, wordt vriendelijk uitgenodigd, om zijn/haar suggesties te doen!

Reisschema444887-296539-thumbnail.jpg      

 (Sommige afspraken zijn al gemaakt - de locaties ervan zijn aangegeven) 

Engeland - Londen en Bristol: 12-17 februari

Frankrijk - Marseille en Lyon: 19-24 februari 

Nederland en België - Antwerpen en Groningen:1-7 maart

Duitsland - Ruhrgebied en het Noordwesten: 13-17 maart 

Spanje - (Catalunya, Madrid en Asturië): 2-13 april

 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.