« Restart on 30 September | Main | E-Urban auf Ferien: Neuer Anfang am 1. September 15.7.07 DE »
dimanche
juil.152007

E-Urban op vakantie tot 1 september 15.7.07 NL

Een jaar lang hebben we geprobeerd om in gesprek te komen met de plaatselijke projectmanagers in de Europese steden.

Op zich, is dat gelukt: Ongeveer 2.000 individuele bezoekers kwamen per maand kijken, volgens onze log.

Maar er waren weinig reakties. De meesten onder jullie verkozen te zwijgen.

Nu heeft QEC-ERAN, het vroegere Quartiers-EN-Crise, in Brussel, het initiatief genomen, om lokale projektmanagers uit te nodigen om ervaringen uit te wisselen op een speciale website. Een goed initiatief. We ondersteunen het, want het is nodig. QEC is uiteraard een veel beter platform dan E-Urban. Het staat midden in de Europese politiek. We zouden graag eraan hebben deelgenomen.

Maar Europa blijft in wezen een Markt. Deelnemers eraan, dienen zich te gedragen als concurrenten. QEC heeft bewezen, dat het moeilijke waarheden kan verkopen binnen dat geheel. Geen E-Urban dus, als onderdeel daarvan. Jammer, maar helaas!

We geven het niet op. Niet zo makkelijk. Per 1 september maken we de balans op. Gaan we verder, en zo ja, hoe? Belangrijk is, wat bespreekbaar zal blijken bij QEC. Als dat niet naar onze smaak is, gaan we door. Anders doen we iets anders.

Ik hoop jullie terug te zien op of na 1 september. Tot dan: goede vakantie! 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.