« Announcements page updated 4.10.07 [EN] | Main | E-URBAN wird fortgesetzt! 30.9.07 [DE] »
dimanche
sept.302007

E-URBAN gaat door! 30.9.07 [NL]

Met genoegen kondigen we aan, dat vanaf vandaag, E-Urban doorgaat.

We hopen nog altijd dat de initiatieven van anderen zullen leiden tot een vrijplaats voor lokale stadsrenovatoren. We zullen daaraan alles wat we kunnen bijdragen. Maar het duurt allemaal te lang.

Jammer, maar helaas: Ik moet de zaken een beetje meer toespitsen op de "core activities" : De referentierubrieken en de afdeling waar we trachten de grondbeginselen van ons werk te definiëren (MMP) zullen hun winterslaap moeten voortzetten. De "Generate!blog" verdwijnt helemaal.

Het Journaal en de Agenda-aankondigingen van interressante Europese evenementen, die daarin zijn opgenomen, zullen de meeste aandacht krijgen.

Eind-october komt er een mailing van E-Urban, gebaseerd op de 'Newsletter', die maandelijks eventuele geïnteresseerde personen en instellingen zal helpen, om te profiteren van de informaties en de commentaren van E-Urban.

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.