« Holidays: Site administrator away from 26/12/06 to 07/01/07 [4L] | Main | Page d'Accueil en français! [FR] 14.12.06 »
dimanche
déc.172006

Overzichtspagina in het Nederlands! (17.12.06) [NL]

De overzichtspagina in het Nederlands is klaar. (Voorlopig).

Men vindt er een Nederlanstalige selectie van teksten uit het Journal, de Agenda en Huibs UrbLog

De inleidende teksten voor de e-urban programmatische dokumenten (de "DENKTANK") moeten nog worden vertaald.

Ur.Babel en de Urbipedia zijn meertalig.

De Huishoudelijke Mededelingen ("Site-Management", vaak ook meertalig) blijven aangekondigd in de zijkolom. 

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.